• Дом за старе Обреновац

  • Забава

  • Дечија приредба

  • Приредба

Copyright 2022 - Custom text here

 

На основу чл. 55.57 и. и 60.став 1 тачка 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/2015, 68/2015,) Установа Геронтолошки центар Обреновац (у даљем тексту Наручилац) упућује:

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

1. Назив и интернет страница наручиоца

Установа Геронтолошки центар у Обреновцу

Адреса:11500 Обреновац,Узун Миркова 12

Интернет страница: www.domstarihobrenovac.rs

2. Врста наручиоца

Установа социјалне заштите

3. Врста поступка јавне набавке

Јавна набавка мале вредности број  06/2020

4. Предмет јавне набавке

Набавка услуге-заштита имовине-обезбеђење  ОРН  79710000

Установа Геронтолошки центар Обреновац

Дел.бр: 1500

Датум:17.06.2020

 

 

На основу чл. 55.57 и. и 60.став 1 тачка 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/2015, 68/2015,) Установа Геронтолошки центар Обреновац (у даљем тексту Наручилац) упућује:

 

 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

1.Назив и интернет страница наручиоца

Установа Геронтолошки центар у Обреновцу

Адреса:11500 Обреновац,Узун Миркова 12

Интернет страница: www.domstarihobrenovac.rs

 

2.Врста наручиоца

Установа социјалне заштите

 

3. Врста поступка јавне набавке

Јавна набавка мале вредности број  06/2020

 

4. Предмет јавне набавке

Набавка услуге-заштита имовине-обезбеђење  ОРН  79710000

 

5. Критеријум за доделу уговора

Критеријум за оцењивање понуда и доделу уговора је најнижа понуђена цена

.

6.Начин преузимања конкурсне документације

Конкурсна документација се може преузети са Портала Управе за јавне набавке- portal.ujn.gov.rs или са сајта наручиоца   www.domstarihobrenovac.rs.

 

7.Подаци о називу,адреси и интернет адреси државног органа или организације где се могу благовремено добити исправни подаци:

Подаци о пореским обавезама:Пореска управа Министарства финансија Републике Србије,Саве Машковића 3-5 Београд,интернет адреса www.poreskauprava.gov.rs

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Министарству пољопривреде и заштите животне средине,Немањина 22-26,Београд,интернет адреса: www.mers.gov.rs и у Агенцији за заштиту животне средине ,Руже Јовановић 27а,интернет адреса:www.sepa.gov.rs

Подаци о запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада,запошљавања,борачких и социјалних питања,Немањина 22-26,Београд,интернет адреса:www.mrzp.gov.rs.

 

8.Начин подношења понуде и рок

Понуђач понуду подноси  непосредно или путем поште у складу са конкурсном документацијом и позивом за подношење понуда објављеном на Порталу Управе за јавне набавке.

Понуда се доставља у затвореној коверти,или кутији,затворена на начин да се приликом отварања понуде може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача на коверти или кутији потребно је назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Установа Геронтолошки центар Обреновац,Узун Миркова 12,11500 Обреновац,са назнаком  Понуда за  ЈНМВ бр.06/2020, НЕ ОТВАРАТИ”. 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 26.06.2020 до 10,00  часова.

 

9.Место, време и начин отварања понуда

Јавно отварање понуда обавиће се комисијски, на дан истека рока за подношење понуда 26.06.2020., са почетком у 10,30 часова, у Геронтолошком центру Обреновац, Узун Миркова 12,  Обреновац-сала на првом спрату.

 

10.Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда

Оверено и потписано пуномоћје за овлашћеног представника понуђача за присуствовање  отварању понуде достављаљa се уз понуду ,као посебно писмено,или се предаје Комисији за јавну набавку најкасније на отварању понуда.Директор, као овлашћени представник понуђача ,Комисији за јавну набавку даје на увид личну карту и извод из Агенције за привредне регистре.( Комисија може без достављања наведеног извода проверити тај податак на сајту Агенције за привредне регистре).

 

11.Рок за доношење одлуке о додели уговора

Одлуку о додели уговора наручилац ће донети у року од 10 дана од дана отварања понуда и биће достављена свим понуђачима у року од 3 дана од дана доношења и то непосредно,електронским путем или факсом уз обавезну потврду о пријему одлуке од стране понуђача или путем препоручене поште.

 

12.Лице за контакт:

Грковић Снежана, 011/ 8723-151 лок.113,

e-mail: doms@mts.rs