• Дом за старе Обреновац

  • Забава

  • Дечија приредба

  • Приредба

Copyright 2022 - Custom text here

 На основу члана 55.57. и 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12,14/2015 ,68/2015),  Установа „Геронтолошки центар“Обреновац упућујe

 ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

 у поступку јавне набавке мале вредности број 05/2020

 1. Назив, адреса и интернет страница наруциоца: Установа „Геронтолошки центар“ Обреновац,Узун Миркова 12,11500 Обреновац ,интернет адреса: http:// www.domstarihobrenovac.rs

2. Врста наручиоца: социјална заштита

3. Врста поступка јавне набавке:јавна набавка мале вредности.

      4. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки: Предмет јавне набавке мале вредности број 05/2020 је набавка добара – Набавка моторног горива за  потребе возног парка Установе „Геронтолошки центар“ Обреновац, ; ознака из  општег речника набаваки: 09100000 – горива 

На основу члана 55.57. и 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12,14/2015 ,68/2015)Установа „Геронтолошки центар“Обреновац упућујe

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

у поступку јавне набавке мале вредности број 05/2020

1. Назив, адреса и интернет страница наруциоца: Установа „Геронтолошки центар“ Обреновац,Узун Миркова 12,11500 Обреновац ,интернет адреса: http:// www.domstarihobrenovac.rs

2. Врста наручиоца: социјална заштита

3. Врста поступка јавне набавке:јавна набавка мале вредности.

4. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки: Предмет јавне набавке мале вредности број 05/2020 је набавка добара – Набавка моторног горива за  потребе возног парка Установе „Геронтолошки центар“ Обреновац, ; ознака из  општег речника набаваки: 09100000 – горива

5.  Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:најнижа понуђена цена“.

      6. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет страници где је конкурсна докиментација доступна: заинтересовани понуђачи могу  преузети конкурсну   дoкументацију  са Портала јавних набавки и са интерент странице www.domstarihobrenovac.rs 

       7. Начин подношења понуде и рок: Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца најдаље до 11.06.2020. године и то до 10,00 часова. Понуде се подносе у писаном облику, у затвореној коверти, са називом и бројем јавне набавке и назнаком „Понуда за јавну набавку,број 05/2020. – НЕ ОТВАРАTИ”, на адресу наручиоца Установа „Геронтолошки центар“ Обреновац,Узун Миркова 12,11500 Обреновац -, непосредно или путем поште. Уколико понуђач подноси понуду путем поште мора да обезбеди да иста буде примљена од стране наручиоцa најкасније до назначеног датума и часа.

8.Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда обавиће се 11.06.2020. године у 10,30 часова у просторијама Установа „Геронтолошки центар“ Обреновац,Узун Миркова 12, Обреновац, у трпезарији  управе  уз присуство овлашћених представника понуђача.

 9. Услови под којима представници  понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача, који ће присуствовати поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају писмена овлашћења за учешће у поступку јавног отварања понуда.

10. Рок за доношење одлуке: оквирни рок у коме ће наручилац донети Одлуку о додели уговора је 10 дана од дана отварања понуда.

 11. Лице за контакт: особа за контакт која ће пружати додатне информације  за   документацију је Грковић Снежана, , e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.